Általános polgári jog

Különböző magánjogi szerződések, vállalkozási, megbízási, építési stb. véleményezése, elkészítése, ellenjegyzése. Cselekvőképességgel, gondnokság alá helyezéssel, személyiségi jogokkal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek. Birtoklást, használatot, elbirtoklást érintő kérdések.

Tovább...

Ingatlanjog

Lakóingatlan (családi ház, lakás), nem lakás céljára szóló ingatlan, művelés alól kivett ingatlanok (telek), termőföld ingatlanok eladása, megvásárlása, haszonbérlete, használata, ajándékozása. Ezen ingatlanok megterhelése (jelzálog, haszonélvezet, használat stb.) Ingatlanok egyes típusaival kapcsolatos peres és peren kívüli képviselet.

Tovább...

Családjog

Házassági vagyonjogi szerződések megkötése. Házasság felbontása, gyermekelhelyezés, szülői felügyelet, kapcsolattartás, gyermek-, házastársi- és rokontartás, vagyonmegosztás, lakáshasználat rendezése. Élettársak egymás közötti jogviszonyával kapcsolatos jogkérdések. Apai, anyai jogállással, örökbefogadással kapcsolatos problémák.

Tovább...

Munkajog

Munkavállalók, közalkalmazottak, kormányzati szolgálati, közszolgálati, szolgálati és egyéb munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonnyal kapcsolatos jogi tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet. Munkáltatói oldal jogi képviselete. Érdekképviseleti szervezetek számára jogi tanácsadás, képviselet, Kollektív Szerződés készítése. Szabályzatok készítése, felülvizsgálata.

Tovább...

Közigazgatási jog

Állampolgári képviselet kormányhivatalok, egyéb hivatalok és hatóságok előtt, egyes hivatali eljárásokban jogi tájékoztatás nyújtása, meghatalmazások készítése, kapcsolattartásban közreműködés, jogi képviselet biztosítása, részvétel hatósági eljárásokban.

Tovább...

Társasági jog

Gazdasági társaságok (bt., kkt, kft., rt.) alapítása, változásbejegyzési eljárás lefolytatása, megszűnés, megszüntetés egyes típusainak megvalósítása. Társaságok jogi képviselete. Tanácsadás gazdasági társaságoknak működéssel, szervezetfejlesztéssel, kötelező szabályzataikkal kapcsolatban.

Tovább...

Civil szervezetek joga

Alapítvány, Egyesület, Szakszervezet stb. alapítása, változásbejegyzési eljárás lefolytatása, megszűnés, megszüntetés típusainak megvalósítása. Civil szervezet jogi képviselete. Létesítő okiratok és egyéb dokumentumok hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségi vizsgálata.

Tovább...

Társasházak joga

Társasházak alapítása, szabályzataik elkészítése. Társasházak képviselete. Kintlévőségekkel kapcsolatos felszólítások, fizetési meghagyás benyújtása, jelzálogjog bejegyeztetése. Közgyűléseken való részvétel biztosítása.

Tovább...

Öröklési jog

Végrendelettel, törvényen alapuló örökléssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítése, képviselet hagyatéki eljárás során, képviselet peres és peren kívüli eljárásokban

Tovább...

Agrárjog

Termőföld ingatlanok, tanya eladása, megvásárlása, szerződések ellenjegyzése, képviselet Önkormányzat, megyei földhivatalok, mint szakhatóságok előtt, jogi képviselet földhivatali eljárás során. Agrártámogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtás. Haszonbérleti szerződések megkötése, ellenjegyzése.

Tovább...

Követeléskezelés

Magánszemélyek, gazdasági társaságok kintlévőségeinek nyilvántartása, felszólítások készítése az adósok részére, fizetési meghagyásos eljárásban jogi tanácsadás és jogi képviselet nyújtása, fizetési meghagyás perré alakulása esetén jogi képviselet ellátása, képviselet végrehajtási eljárás során.

Tovább...

Ügyvédi letét

Ügyvédi letéttel kapcsolatos jogi tájékoztatás, általános jogi tanácsadás, okiratok, dokumentumok, pénzeszközök letéti őrzése, szerződéses jogviszonyra figyelemmel a letéttel kapcsolatos intézkedések megtétele.

Tovább...